Make your own free website on Tripod.com
תווצה

הבושח תמייוסמ הרטמל םיעיגמ הכרד ךרדהש םירמוא דימת
.םיעיגמ הילא האצותהמ רתוי
עיגהל ללכב ירשפא היה אל (רעונ תועונתב ללכבו) ריעצה יבכמבו
םיעיגמ הכרד ךרדב םיעיקשמ ויה אל םא ,םיכינחה תולועפ -האצותל
.םירגובה תווצ םייק -וז ךרד ליבשבו תולועפה לא
שדקומ ולוכ לכש ,דבוכמו םלש קלח רתאב שידקהל ונטלחה ,ןכל
.םירגובל
:םיגיצמ גלופ ריעצ יבכמ -(םיפות) וישכעו
...לואשל תזעה אלו -ונלש םירגובה לע תעדל תיצרש המ לכ
!שדח
םא לבא ,הבכש יפ -לע םיגווסמ םירגובה -תיברימה םכתויחונל
.דיקפת יפ -לע םג השענ גוויסה -הטמל תצק ודרת


תוישימחתוישישתויעיבשתוינימש

יביבח הנד
גלשנירג ןורי
יול ןולא
ןלוג ביני
קינשטימ ןח
יול רמת
יול ןד
לזרב רוא
לברא בדנ
ידוא ריקי
ינורהא רואיל
ןייד הנד

זפ לעי
ןתנ-רב תינד
יטנחלא ןדיע
רזייל תאיל
רייג רוא
ןורהא ןורש
ולש יש
שורה תוהי
חרפ ינוי
ןיול רהז
ץכ ריפוא

ךלמ-ןב ןרק
רלסרטש ילטנ

קיטשרה תלייא
טחוש המענ
'ץיבולוטס האל
רואל הנד
ןלוג הנד
שטיוד ודיע