Make your own free website on Tripod.com

...העונתה לע הירוטסיה תצק
.ינויצה סרגנוקה תא לצרה באז ןימינב סניכ ,19ה האמה ףוסב ,םינש הברה ינפל
.ואדרונ סקמ ר"ד היה הז סרגנוק יריצמ דחא
.יסיפ חוכ הברה ךירצ ,קזח םעו הנידמ םיקהל ליבשבש בשח ואדרונ
."םירירשה תודהי" ול ארקש ,תיביטרופסה העונתה ןויער תא ואדרונ חתיפ ,הז חוכ ליבשב
תורזופמ ויה ולא תודוגא ךא ,םירירש חותיפו תולמעתה לש תויאמצע תודוגא וצצ הליחתב
.דחיב תוסנוכמ ויה אלו
,הלא תועונת דגאתש תימלוע תורדתסה םיקהל טלחוה וז הנשב .1904 תנשב הנתשה בצמה ,לבא
."יבכמ" ארקתו
.םלועה יבחר לכב "יבכמ" תודוגא ודסונ ,זאמ
.םיבושי תינבבו תויכוניח תולועפב םג ולעפ ,תיביטרופס תוליעפ דבלמ
.םימוחתה לכב וטלבו ,ץראב תיתובדנתה המישמ לכב דבכנ קלח ולטנ "יבכמ"ה ירבח
.היינשה םלועה תמחלמב תירבה תולעב אבצב "יבכמה" תגולפ התייה וז תובדנתה לש תרתוכה תלוג
."ריעצה יבכמה" רעונה תעונת תא םיקהל טלחוה 1929 תנשב ימלוע יבכמ תדיעוב
.ץראב "ריעצה יבכמה" תעונת לש ןושארה ףינסה םקוה 1933 תנשב קר ,הטלחהה תורמל ,םלוא
...הווקת חתפ ,הינתנ ,צ"לשאר ,הלוטמ :ומכ םיבושיב םיבר םיפינס העונתל ומקוה זאמ
בושי תא ומיקה רשא) םיניערגל ואצי ,ץראב בושיה לע הנגהב דבכנ קלח וחקל ריעצה יבכמה ירבח
.ח"מלפה תורושל ופרטצה ףאו ("םיללוס" בושיו ,"יבכמה רפכ"
ידימתה םיבכמה דיפלכ תשמשמו המידק תדעוצ ןיידע העונתה ,ח"מלפה קוריפ ירחא םינש הברה ,םויכ
...םינשה ךלהמב הב ושענש םיברה םייונישה תורמל תאז לכו ,םעה ינפל