Make your own free website on Tripod.com
םילעפמ

דיפל ץורימ
םיכירדמ סרוק
חספ הנחמ
היבכמ
דיפלה ץורימ
15.12.44 ה"שת ולסכב 'טכ-ב ךרענש ןושארה דיפלה ץורימ
.הנידמה המקוה אל ןידעשכ
יברעה חטשה ךותל םהה םיחותמה םימיב תאצל ,יצולח עצבמ הז היה
ןוויכל
.דיפלה תקלדה םוקמ -םיאנומשחה תורבק :ןיעידומ
ואצי תויוערפתהה ינפמ וששח אלש םיצימא "ריעצה יבכמ"ה ירבח
.דיפלה ץורימ רובעי הב ךרדה תא קוידב ןמסל ידכ ןיעידומל
םהילע לפנתהל ומייאש םיברעב ופקוה םה םדקומה רויסה ךלהמב
.םייברעה םירפכב תינש ורבעי םאב
לביקש רושיאהמ החונ התיה אל התעדש תיטירבה זוחמה תרטשמ
רבע ץורימה .התרזע תא ללכ השיגה אל ,תיצראה הרטשמהמ ץורימה
הפוצר התייהו םיברעל קושו גח םוי ישיש םויב תאזו הלמרבו דולב
.תונכסב
תופתתשהל םיבדנתמ לש העיתפמ תובהלתה התייה םינושארה םיצורימב
.םינכוסמה םיחטשב אקוודו
ונימאה םהב םיכרעה תצפה תא ילמס ןפואב אטבמ דיפלה ץורימ
,וצראב םעה םויק תויכשמה ,הרובגו ץמוא ,תדלומה תבהא :םיבכמה
.תואמצעו תוריח
תא ןואגב םיאשונ ,םיריעצה םיבכמה ונא םגש ךכ לע דיעמ הז עורא
דיפלה ץורימב םתצפהלו םשומימל םיבייוחמו ולא םיכרעב הנומאה
.תוליעפה תנש לכבו
םינתונ ונאש יוושכע םוגרתל יוטיב אוה הנש לכב ץורימה ןמיס
הדמע תטיקנ ךות ונייח תואיצמל רשקהב םשומימלו ,םיכרעה םתואל
.הבחרו תיתימא היישעו
םילעפמ

הרזחב


םיכירדמ סרוק
ךשמנ סרוקה .רגובל ךינחמ העונתב רבעמה תא למסמ םיכירדמ סרוק
ךינחה ןושארה עובשב .םיכילהת המכל ותרגסמב ףשחנ ךינחהו םוי 14
ץמאל ןיינועמ אוה םאה ררבמו תונורקעהו םיכרעה לומ ומצע תא קדוב
ןמזמ ןושארה עובשב ,תאזל ףסונב ,םשומימל תוירחא תחקלו ומצעב םתוא
.םיילאוטקא םיאשונ םע תויודדומתה
יוטיב ידיל אב ןושארה עובשב העונתל רוביחהו תורכיהה ךילהת לש ואיש
רגוב ותויה תארקל ןושארה דעצה תא סקטב השוע ךינחה .החטבהה סקטב
.םיכרעהו תונורקעה תא םייקל תוסנל חיטבמו העונתה
,ךירדמה תוהמ הכרדה יהמ םיררבמ םיכינחה -הכרדהה אשונב קסוע ינשה עובשה
...דועו הלועפ םינוב ךיא ,וידיקפת םהמ
םיכירדמה סרוק לש ואיש .תויוסנתה ךינחל ןמזמ סרוקה ,עובשה לכ ךרואל
.העונתב רגוב תויהל ךינחה רבוע ופוסבש ,םויס סקט וניה
ףאו רגובל ךינחמ ותכיפה תא תלמסמש ,הבינעה תאלעה תא וכותב ללוכ סקטה
.םיכירדמה סרוק םויס תכיס לבקמ
םיכירדמה י"ע בתכנש סרוקה יכינח לש עפומ םייקתמ ימשירה סקטה רחאל
.םיכינחהו
םורתלו לועפל לכותש תרגוב הבכשכ הבכשה שוביג איה סרוקה לש תפסונ הרטמ
.העונתל

הרזחבהיבכמה
.םידוהיה םיאטרופס לש הדיפמילואה איה,םינש -4ל תחא לארשיה תכרענה היבכמה
-8מ דחאכ טרופסה תויודחאתה י"עו ימואל -ןבה יפמילואה דעוה י"ע תרכומ איה
.הדיפמילואל הדיפמילוא ןיב םיכרענה םירשואמ םייפמילוא םיעוריא
?תודיפמילואה ראשמ היבכמה תא דחימ המ
תוצראמ דבלב םידוהי םיאטרופס קלח הב םילטונ ,ידוהי עוריא איה היבכמה
היבכמה ןיא ,יבכמ תעונת י"ע תנגרואמ התויהבו יעביט ןפואב .םלועב תונוש
תיכוניח תוליעפל ,םידוהיל שגפמ דקומ איה היבכמה .דבלב טרופס עוריא
.הילעל ןברדמ םרוגכ המצע תא החיכוה ףא היבכמה .לארשי תבהאל תיתוברתו
רשא םינקסעו םיטרופס ץראב טולקל וניכז ,םויה דעו הנושארה היבכמה זאמ
.הצרא תולעל וטילחהו היבכמב ופתתשה
םיישק תורמל היבכמה ןויער תא הגה ,לארשיב יבכמה יקיתוומ ,ילאיתוקי ףסוי
התכירע לש תימשירה הטלחהה הלבקתהש רחאל,םירחא םיבר םילושכמו םיינוגרא
.הנושארה היבכמה 1932 תנשב הכרענ
תיביטרופסה תורחתה דצבו םינושה טרופסה יפנעב םיאטרופסה םירחתמ היבכמב
תא שיגדהל המגמב תוברת יברעו םירויס םיללוכה ,םינוש םיעוריא םימייקתמ
.לעפמה לש ינויצהו יכוניחה דצה
.היבכמב יזכרמו בושח עוריא וניה היבכמה לש החיתפה סקט
יכינח לש תינומה תולמעתה -ריעצה יבכמה תעונת לכ קלח תחקול הז עוריאב
יטלש תואשונכ העונתה תורגובו העונתה ירגוב לש םינלגד עפומ ,העונתה
.תוחלשמה
םידוהיה ןיבל ריעצה יבכמה תעונת ןיב רשקה תא שיגדהל םיאב הלא לכ
.םלועה יבחר לכמ היבכמב םיפתתשמה
תורטמ ןיבל העונתה תונורקע ןיב תיכרע הניחבמ ףתושמה לע ססובמ הז רשק
ידוהיה יאטרופסהו "ריעצ יבכמ"-ל ףתושמה לע הזרכה ןיעמ אוה סקטה .היבכמה
.ידוהיה םעה לכלו

הרזחבחספ הנחמ
םירבועו ,םימי העברא לש הפוקתל םיכינחה םיאצוי וב הנחמ וניה חספ הנחמ
.הנחמ יאנתב תויווחו םיקחשמ ,םיפויכ ,תויוליעפ
.םימי 3 לש הפוקתל םיאצוי 'ד תבכשב םיכינחה
.ץראה -םורדב םקירזע רעיב הנחמה םייקתמ הנש ידמ
.ולש הנחמה הנבמ תא ףינס לכ ןיכמ ויפלש ,הנוש יפוא הנש לכב שבול חספ הנחמ
.תולועפהמ קלח תושענ היפל -הנחמה לכ לש הלילעה םג תעבקנ הז יפוא יפל
,תואנחמ ,הלילע) םייוסמ םוחתב םינייטצמ םיפינסל םיסרפ םיקנעומ חספ הנחמב
(תלוזל הרזע

הרזחב