העונתה תשובלת
.שקובמה טרפה לע רבסה לבקל ידכב הנומתב רוזיא לע ץחל
דרגה מחנאית סמל  כיס עניבה (חאקי (חולצה  מכנסיים (חאקי (חולצה  מכנסיים
יקאח למס הבינע תיאנחמ הגרד
-(םייסנכמו הצלוח) יקאח
.העונתה תלגוד םהב תונויער רפסמ למסל אב יקאחה
.לארשיב םינושארה םיצולחה לש םהידמ עבצ היה יקאחה רבעב -תויצולח
.היתונורקעב םג העיפומה ,תויצולחה תבוח תא המצע לע תחקול ריעצה יבכמה רעונה תעונת םויכ
.תדחוימ הרקוי וא רהוז םוש ןיא יקאחב -תוטשפ
.הבש םינצחומה םימרוגל אלו ,היישעל תועמשמ תניתנ ךות ויכרע תא שממל ריעצה יבכמה הצור ,וז הפוקתב
םישובל םיכינחה ןהו ,םירגובה ןה .העונתה יכינחו ירגוב הארמב יוטיב ידיל האב תוטשפ התוא
.ינשל דחא ןויווישב םיסחייתמ ךכבו ,ההז הרוצב
בצמה יוטיב תלוכי לוטיב ידי לע -ישיא ןיב סחי לכ לטבל ידכב האב יקאחה תודיחא ,ןכ ומכ
.ילכלכה
הלעמל הרזחב

סיכ למס
.ףינסה םש םע העונתה למס רפתיי יקאחה תצלוח לש ילאמשה סיכב
.םינושה םיפינסה ןיב יוהיזלו (הנוש עבצ הבכש לכל) תונושה ליגה תובכש יוהיז םשל אב הז למס
הלעמל הרזחב
הבינעה
-רמולכ ,תילטה יעבצו לגדה יעבצ תא למסל םיאב ולא םיעבצ .ןבלו לוחכ םניה הבינעה יעבצ
.ריעצה יבכמה תעונת לש ינויצהו ימואלה ,ידוהיה הייפוא
:םתועמשמש םינבל םיספ 3 ויהיש וזכ הרוצב השענ הבינעה לופיק
.ותפשו וצרא ,ומעל ןמאנ ריעצה יבכמה.1
.(תונקייד ,רדס ,תעמשמ) ד"סמה שיא ריעצה יבכמה.2
.רגובה\ךינחה ףתתשה םהב םילעפמה תא םילמסמ הבינעה ילמס .הבינע ילמס םידנענ הבינעה לע
.יקאחה תצלוח ןוראווצל תחתמ הבינעה תא בנוע ךינח
.יקאחה תצלוח ןוראווצל לעמ הבינעה תא בנוע רגוב
הלעמל הרזחב

תיאנחמ הגרד
.תואנחמב תוגרד 3 ןנשי ריעצה יבכמה תעונתב
.דבלב עדי ןוחבל האבו םיכירדמה סרוקב תישענ -(הנושאר) 'ג הגרד
עוציב לש ישעמו יטרואית עדי תנחובו ,העונתה ילעפממ דחא לכב תישענ -(היינש) 'ב הגרד
.םייאנחמ םינקתמ ןונכתו
ישעמו יטרואית עדי תנחוב .'ב הגרד תלבק רחאל םייתנש תוחפל תישענ -(טרוטקוד) 'א הגרד
.'וכו תווצ תלעפה ,קוריפו המקה ,חטש יאנת םע תודדומתה ,ז"ולב הדימע ,ןונכת תלוכי לש
.יקאחה תצלוח לש ןוילעה הקלחב לאמש עורז לע תרפתנ תיאנחמה הגרדה
הלעמל הרזחב