Make your own free website on Tripod.com
תיפינסה תודיתעה תדגמ


-םכמצע תא םתלאש םימעפ המכ
?ה\לודג היהאשככ השעא המ
.תוידיתעה םכתויעבל ץקה -םיגיצמ גלופ ריעצ יבכמ ,ןכבן
,םיריעצ םיבכמ ונחנא לבא ,ףסכ דואמ הברה תחקול תודיתע תדגמ כ"דב
-םכל םיעיצמ ונא -ןכלו ,"ןצמק וניאו ןכסח ריעצה יבכמה" יכ עודיו
.ףסכ-ןיא םניח תודיתע תדגמ
םכתלאש תא ודילקה טושפ -םכל רוזעת תיפינסה תודיתעה תדגמש ידכב
(החותפ הלאש -ףוחד שממ הז םא קרו ,אל\ןכ תלאש תויהל תבייח הלאשה)
-רותפכה לע וצחל ,(הקוחרה הילגנאמ השדח הלוע איה תדגמה) תילגנאב
.ךסמה לע תמגרותמ עיפות הלש הבושתהו

.םייקתה תמאב התזח תדגמהש והשמ םא ונילא בותכל םינמזומ םתא
.החלצהב

ברוכים הבאים למגדת העתידות הסניפית